Aktuálne 26.1.2016 ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ

 

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že od 27. 1. 2016 bude pre žiakov 1. až 4. ročníka znovu obnovený výchovnovzdelávací
proces.
Žiaci sa budú učiť podľa rozvrhov jednotlivých tried okrem plávania. Taktiež aj prevádzka ŠKD bude znovu obnovená a ŠJ bude poskytovať stravu pre žiakov 1. stupňa.

Pre žiakov 2. stupňa (5. až 9. roč.), z dôvodu zotrvania učiteľov v štrajku, nedokážeme personálne
zabezpečiť výchovno - vzdelávací proces, a preto nebude prebiehať vyučovanie na 2. stupni do odvolania.

Zákonných zástupcov žiakov o ukončení štrajku a nástupe žiakov do školy budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy alebo oznamu zverejneného na budove školy.

Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou a so zástupcami stredných škôl bude
v termíne podľa dohodnutého plánu, t. j. 28. 1. 2016 o 15:15 hod.