Informácie k zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany pre  školský  rok 2018/2019 sa bude konať v termíne

od 3. apríla do 30. apríla 2018
v pracovných dňoch od 13.00 hod. do 16.00 hod.

V dňoch 1.4.2018 - 2.4.2018 sú dni pracovného pokoja.
Oznamujeme rodičom, že zápis začína v čase veľkonočných prázdnin 3. 4. 2018 (utorok) aj napriek tomu, že nebude prebiehať vyučovací proces.

Priebeh zápisu:

3. apríl 2018 (utorok) od 13.00 do 16.00 hod. v priestoroch 1. stupňa ZŠ:

  • otvorenie zápisu (p. riaditeľka PaedDr. Zuzana Kapustová)
  • informácie školskej psychologičky
  • vyplnenie protokolu o zápise do 1. ročníka, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke školy. Upozorňujeme rodičov, že protokol musí byť podpísaný oboma zákonnými zástupcami dieťaťa
  • na zápis nie je nutné prísť s dieťaťom, školský psychológ si v deň zápisu s rodičom dohodne termín testovania školskej zrelosti

V ostatné dni bude zápis prebiehať v rovnakom čase v priestoroch riaditeľstva ZŠ J. Hollého, 696/3, Topoľčany.
Testy školskej zrelosti absolvujú deti v termíne od 4. apríla do 30. apríla u školskej psychologičky Mgr. L. Galbavej.

Čo je potrebné priniesť na zápis

Na zápis si nezabudnite priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu

V prípade, že budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, musíte doložiť:

  • žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
  • odporúčanie pediatra
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie