Základné údaje

Názov školy: Základná škola J. Hollého
Adresa: Ul. J. Hollého 696/3, Topoľčany 95501
Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany
Druh školy: základná škola
Typ školy: plnoorganizovaná základná škola

Z histórie školy...

História v tom čase meštianskej školy sa podľa zápisov a zanechaných výročných školských správ, začala písať 19. októbra 1903. Novú školskú budovu postavilo mesto s finančnou podporou od baróna Augusta Stummera z Tovarník, ktorý prispel ku stavbe na vtedajšie časy značným obnosom34 075 korún. Do roku 1918 bola vyučovacím jazykom maďarčina, učitelia boli maďarskej národnosti. Po vzniku Československej republiky školu spravoval štát ako štátnu meštiansku školu chlapčenskú a dievčenskú. Učitelia nevedeli po slovensky, vzdali sa svojich miest a v škole sa až do júna 1919 nevyučovalo. Výnosom ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe zo dňa 20. mája 1919 bol poverený riadením školy Václav Stryhal, odborný učiteľ meštianskej školy v Královom Městci. Školu našiel v dezolátnom stave. Riaditeľ sa nezľakol ťažkostí, s pomocou obecného zastupiteľstva boli 4 triedy na poschodí pripravené na vyučovanie, ktoré sa začalo 10. júna 1919. Spočiatku učili hlavne učitelia z Čiech. České učebnice sa postupne nahrádzali slovenskými. „ Dobrý„chýr“ školy mal za následok zvyšovanie záujmu o štúdium. Škola bola pokladaná za najlepšiu v Nitrianskej župe. Obecná rada v roku 1923 rozhodla o rozšírení školy o dve pobočné triedy pre deti z vidieka, V školskom roku 1924/1925 mala škola 679 žiakov. Učitelia školy mali veľký podiel aj na šírení kultúry a osvety v Topoľčanoch - aktívne pôsobili v Matici slovenskej, v ženskom spolku Živena, v telovýchovnej jednote Sokol, v Československom červenom kríži, boli členmi učiteľského spolku. V tomto období bola škola reorganizovaná - zmenila sa na trojročnú a nepovinný jednoročný kurz. Ťažké roky prežívala škola v školskom roku 1938/1939 - po vyhlásení mobilizácie odišlo osem učiteľov, v marci 1939 už nemohli využívať telocvičňu, ktorá sa stala dočasným skladom nábytku. V októbri 1944 časť školy zabralo nemecké vojsko a zriadilo v nej poľnú nemocnicu. Po vojne prešla škola viacerými reorganizáciami, pri ktorých sa menil aj jej názov. Od 1. septembra 1945 bola rozdelená na dve samostatné školy - štátnu meštiansku školu chlapčenskú a štátnu meštiansku školu dievčenskú.

Dňa 1. októbra 1951 bola vytvorená 1. jednotná deväťročná škola, v roku 1953 bola zavedená povinná osemročná školská dochádzka a vznikla pionierska organizácia(prihlásených bolo 77% detí). V roku 1973 sa uskutočnila oprava školy, rín i fasády. V šk. roku 1974/75 sa vytvorili pri škole športové stredisko plávania, neskôr plavecké triedy. V školskom roku 1977/1978 sa podarilo zriadiť školskú družinu, školský dvor ožil zeleňou, čoskoro sa objavili vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach aj v športe. Žiaci školy skončili na prvých miestach v kraji v matematickej a fyzikálnej olympiáde.Získali tituly majstrov Slovenska v plávaní a v stolnom tenise, reprezentovali školu na celoštátnych súťažiach aj v zahraničí. V roku 1980 sa na Československej spartakiáde v Prahe zúčastnilo 30 starších žiakov našej školy.

Počas školského roku 1989/1990 sa uskutočnili prevratné zmeny v spoločnosti, zmeny sa odrazili v živote školy. Symbolom hrdosti žiakov na svoju školu sa stala školská hymna, vznikla spolu so znakom školy v roku 1995. V škole sa vybudoval vodovod. V roku 1997 bola po prvý krát do funkcie riaditeľa menovaná žena. V tomto období bola pozornosť zameraná na  materiálne zabezpečenie školy. V hlavnej budove bol do všetkých tried zavedený vodovod. Veľkou udalosťou školy aj mesta bolo odhalenie pamätnej tabule významnému slovenskému básnikovi Valentínovi Beniakovi. V škole sa odštartovala činnosť počítačovej učebne. V roku 2001 získala škola „Čestné uznanie“ za II. miesto v okrese za dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky. Od 1.1.2002 sa stala škola právnym subjektom a ďalšie zmeny nastali 1.7.2002, kedy sa zriaďovateľom školy stalo Mesto Topoľčany. Niekoľkoročné úsilie riaditeľov nevyšlo nazmar. 100-ročná budova sa dočkala zaslúženého obnovenia fasády. V roku 2003 bol zo strany zriaďovateľa o školu veľký záujem, škola mala byť zrušená a budova použitá na iné účely. Riaditeľ školy spolu s odhodlanými pedagógmi boj vyhrali a vďaka tomu škola funguje dodnes. Zriadila sa jazyková učebňa, fyzikálna učebňa a doskočisko. Od roku 2008 sa realizoval projekt, vďaka ktoré mu škola získala množstvo výučbového materiálu a didaktickej techniky. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na 1.stupni. V tomto období budova získala nový šat, vďaka projektu Mesta Topoľčany, financovaného zo štrukturálnych fondov  EU.   
                                             
V roku 2013 škola oslávila 110.výročie svojho založenia. Odvtedy sa vďaka projektom, ktoré škola podala,zrekonštruovala telocvičňa, sociálne zariadenia v hlavnej budove,administratívne priestory. Zriadili sa nové učebne bio - chémie, fyziky a techniky. Upravilo a zútulnilo sa prostredie školského dvora. Škola získala ocenenie od OÚ v Nitre  za 1.miesto v okrese a 2.miesto v kraji za výsledky v športových súťažiach. Žiaci získali  hlavnú cenu poroty na divadelnom festivale v anglickom jazyku v Nitre, taktiež výborné výsledky na celoslovenskej úrovni v jazykových, vedomostných  a  plaveckých súťažiach.  

SÚčasnosť školy

Viac ako 119 rokov  táto škola otvára náruč svojim žiakom. Počas jej existencie v nej získalo vedomosti niekoľko generácií. V súčasnosti  prechádza bránami tejto školy 552 žiakov do 23 tried. Na prvom stupni 8 , na druhom stupni 15 tried, z toho 6 plaveckých .   

Cieľom školy je v prvom rade kvalita, pripraviť kvalitného, vzdelaného a vychovaného človeka do života. Žiak, ktorý získa vzdelanie poskytované základnou školou by si mal zo školy   okrem vedomostí odniesť aj trvalejšie hodnoty, ako sú  postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti. Pre výchovu a vzdelávanie to znamená premeniť tradičné encyklopedické vedomosti a memorovanie na tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie, riešiť problémy. 

Vízia školy vychádza z dôslednej znalosti školského prostredia, sociálnej klímy, žiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy.

Hodnotová orientácia školy:

Kultúra každej školy vyjadruje určité hodnoty, v našom prípade ide o hodnoty kvality, tvorivosti, otvorenosti, priateľskosti, zdravia a spravodlivosti.

 • Kvalita školy - pripraviť kvalitného ( vzdelaného aj vychovaného)človeka do života
 • Kreativita školy - uplatňovanie tvorivosti na vyučovacích hodinách pomocou aktivačných metód ako projektové vyučovanie, diskusie, aktivity v teréne, metóda brainstormingu... Vyučovacia jednotka tak nadobúda iný rozmer, stáva sa otvorenejšou, zaujímavejšou, aktivizuje tvorivosť a originalitu detí.
 • Otvorenosť školy - byť otvorený ku všetkým, ktorých sa vyučovací proces a školský život týka,predovšetkým ku všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom školy, inštitúciám, ale aj všetkým priaznivcom a priateľom školy. Našou prioritou je prehĺbenie spolupráce medzi rodinou a školou.
 • Priateľskosť školy - vytvoriť v škole prostredie aj atmosféru,v ktorej sa budú cítiť bezpečne žiaci, učitelia ako aj všetci zamestnanci školy.
 • Zdravá škola - podporovať plávanie a iné športové aktivity v škole, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, správnej životospráve, starostlivosti o zdravie...
 • Spravodlivá škola - uplatňovanie princípu spravodlivosti v oblasti hodnotenia žiakov aj zamestnancov. Zaradiť do hodnotenia viac motivácie a podpory.

Škola je síce stará, ale duchom mladá a odetá v novom šate. Vďaka pomoci zriaďovateľa a projektu, ktorý Mesto Topoľčany podalo, je budova zrekonštruovaná a zateplená. Taktiež nám záleží na zveľadení  interiéru a exteriéru školy ako aj na materiálno - technickom vybavení  školy . Prostredníctvom projektov, do ktorých sa škola aktívne zapája, majú deti možnosť študovať v odborných učebniach bio - chémie, fyziky, techniky,jazykovej učebni, 2 počítačových učebniach a cvičiť v zrekonštruovanej telocvični. Časť tried je vybavená interaktívnou tabuľou vďaka projektom i vlastným finančným zdrojom.

Cieľom je postupne vybaviť všetky  triedy učebnými pomôckami a modernou didaktickou technikou. Snažíme sa vytvoriť žiakom podnetné, moderné prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a do ktorého budú chodiť s radosťou, pričom chceme zachovať historického ducha a viac ako storočné tradície školy.  


Prvý riaditeľ školy V. Stryhal povedal : „  Škola je nielen o rozume, ale aj o srdci a o duši“
a tá naša takou bola, je a budeme sa snažiť, aby vždy zostala...

Profilácia školy

 • poskytujeme kvalitné vzdelanie
 • máme 100% kvalifikovanosť pedagógov
 • vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ) 
 • plavecký výcvik pre neplavcov
 • plávanie v rámci TV v 3. a 4. ročníku
 • lyžiarsky kurz v 7. ročníku
 • výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • enviromentálna výchova
 • prevencia drogových závislostí a kriminality mládeže
 • pomoc školského psychológa a sociálneho pedagóga
 • ŠKD v čase od 6:30 - 16:30
 • 2 počítačove učebne s internetom
 • organizovanie školy v prírode
 • organizovanie výletov a exkurzií
 • krúžková činnosť v záujmových útvaroch
 • aktívne športovanie na viacúčelovom ihrisku
 • v čase zimných mesiacov vytvárame ľadovú plochu na viacúčelovom ihrisku
 • ponúkame využitie žiackej a učiteľskej knižnice
 • prezentácie činnosti žiakov v rámci školskej akadémie
 • realizácia výchovných projektov
 • venček pre žiakov 9. ročníka

Fotogaléria školy