Výchovný poradca

Mgr. Mária Miková

Aprobácia: Geografia - Biológia
Výchovný poradca
      

Konzultačné hodiny:

Utorok:   8:00 - 9:30
Štvrtok:  13:00 - 15:00

 Poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov v oblasti profesijnej orientácie:

 • sprostredkúva konzultačno - poradenskú činnosť pre žiakov i rodičov, rieši problémy, ktoré vznikajú pri výbere stredných škôl,
 • zabezpečuje informovanosť žiakov aj rodičov o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách,
 • spolupracuje  so zástupcami stredných škôl,
 • oboznamuje o všetkých aktuálnych zmenách v prijímacom pokračovaní,
 • organizačne zabezpečuje Testovanie 9.

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vám aj touto formou sprostredkovala niektoré dôležité informácie, týkajúce sa podávania prihlášok a prijímacieho konania na stredné školy. V prípade ďalších otázok alebo potreby konzultácie ohľadom stredných škôl a prijímacieho konania ma prosím kontaktujte prostredníctvom Vášho dieťaťa alebo v škole.

 

Čo nás čaká pred prijímacími skúškami:

Žiak 9. (resp. 8.) ročníka si podáva 2 prihlášky na štúdium na SŠ. Môže si podať prihlášky na dve rôzne SŠ alebo obidve prihlášky na jednu SŠ na dva rôzne študijné alebo učebné odbory. Okrem toho si môže žiak podať 2 prihlášky na školu, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu (tzv. talentové skúšky) – v tom prípade si jeden žiak môže podať spolu 4 prihlášky na SŠ v 1. kole prijímacích skúšok. SŠ zverejnia kritériá na prijatie do konca marca, školy s talentovými skúškami do polovice januára.

 

Prihlášky na stredné školy:

Prihlášky vyplní výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.
V prihláške sú uvedené
:

 1. osobné údaje žiaka
 2. prospech žiaka v 6. – 9. ročník
 3. výsledky Testovania 9
 4. meno a adresa zákonného zástupcu
 5. adresa SŠ
 6. študijný alebo učebný odbor a termín konania prijímacej skúšky
 7. potvrdenie detského lekára o spôsobilosti žiaka vykonávať zvolený odbor.

Prihlášku podpíše zákonný zástupca i žiak. Následne dá prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpísanú a potvrdenú prihlášku odovzdá výchovnému poradcovi základnej školy do polovice apríla, na školy s talentovými skúškami do polovice februára.
K prihláške je možné doložiť doklad o úspešnej účasti žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži – umiestnenie najmenej v okresnom kole.