Školský klub detí „Delfínik“

„Niet v našej moci aké deti sa rodia,
 v našej moci je však, aby sa správnou výchovou stali dobrými a vzdelanými.“

 

Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) je súčasťou základnej školy. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku
na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu
na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin (podľa § 114 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školského zákona).

Do ŠKD sa prijímajú deti 1. - 4. ročníka, na báze dobrovoľnosti, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok do 10.septembra. V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka.
 
Ciele ŠKD:

  • hlavným cieľom výchovy školského zariadenia je výchovné pôsobenie na dieťa súčinnosti s cieľmi základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou tak, aby podporil rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti, 
  • základným cieľom výchovy je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového, rekreačného a záujmového charakteru,
  • škd rozvíja osobnosť dieťaťa.

Dlhodobé projekty:

  • dlhodobým projektom je „Škola podporujúca zdravie",
  • dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov, na vianočné príležitosti, realizujeme športové súťaže, vystupujeme s nacvičenými ukážkami malých javiskových foriem,realizujeme ochutnávky zdravých jedál a zapájame sa do súťaží zdravotných hliadok.

Zoznam noviniek