Sociálny pedagóg

Mgr. Iveta Galbavá

Sociálny pedagóg
      

Konzultačné hodiny:

Pondelok - Piatok:   8:00 - 12:00

Profesia sociálneho pedagóga sa zaraďuje medzi pomáhajúce, ich rozvoj odporúčala OECD v transformujúcich sa štátoch už v roku 1994 pre prudký nárast spoločensky nežiaducich a sociálno-patologických javov.

Na Slovensku patrí sociálny pedagóg medzi zložky systému výchovného poradenstva a prevencie a jeho pôsobenie v školách je legislatívne umožnené od roku 2008. V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní je jeho činnosť zameraná na sledovanie a hodnotenie správania detí a diagnostiku prostredníctvom metód a techník sociálnej pedagogiky, na sociálne poradenstvo a socioterapiu.

Medzi kompetencie sociálneho pedagóga odborníci zaraďujú kompetenciu prevencie, poradenstva,prevýchovy, manažmentu a edukačnú kompetenciu. Najvýznamnejšou činnosťou sociálneho pedagóga v škole je z nášho pohľadu prevencia sociálno - patologických javov, ktorú chceme v príspevku stručne objasniť.

 

Sociálno - patologické javy v školskom prostredí:

Sociálno - patologické javy v škole existujú už dlho. Sú potláčané niekedy menej, inokedy viac. Pod vplyvom rozvoja spoločnosti niektoré z týchto javov vystupujú do popredia výraznejšie, iné menej výrazne. Môžeme sa domnievať, že v súčasnosti neexistuje škola, kde by sa drogy, šikanovanie, záškoláctvo, násilie a iné nevyskytli v akejkoľvek forme. Tento nárast v existencii by sa dal pripísať nedostatočnej pozornosti rodičov týkajúcej sa výchovy svojich detí, malému množstvu voľnočasových aktivít, ktoré deti navštevujú, ale aj poklesom autority učiteľov v školách.

V škole sociálny pedagóg spolupracuje s pedagogickými zamestnancami, koordinátorom prevencie,výchovným poradcom, školským psychológom. Zameriava svoju činnosť predovšetkým na primárnu prevenciu, počas ktorej realizuje jednorazové aktivity, krátkodobé a dlhodobé programy zamerané na predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov. Realizuje programy prevencie šikanovania - v súčasnosti kyberšikanovania, prevenciu prejavov násilia v školskom prostredí a kriminality žiakov, prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podobne.

 

Sociálne znevýhodnené prostredie

Počas našej praxe sme zistili, že do popredia vstupuje otázka integrácie jednotlivých žiakov, či už ide o zdravotne postihnutých alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, pričom je nevyhnutná spolupráca špeciálneho pedagóga, resp. liečebného pedagóga so sociálnym pracovníkom v škole. Tento je nápomocný v integrácii, a to nielen pri zabezpečovaní osobnej asistencie, ale aj v začleňovaní žiaka do kolektívu a poskytovaním poradenstva.

Školský sociálny pracovník sa v systéme prevencie opiera o päť základných bodov:

  1. orientácia na zdravý životný štýl u žiakov prvého ajdruhého stupňa ZŠ,
  2. upevňovanie vzťahov vo vnútri školy - ide predovšetkým o vzťahy smerujúce k pozitívnej atmosfére a pozitívnym väzbám medzi žiakmi, socializáciu v oblasti správania,
  3. spolupráca v rámci širšieho sociálneho prostredia,
  4. zefektívniť spoluprácu ZŠ s políciou,
  5. získavanie finančných prostriedkov.