Školský psychológ

Mgr. Lucia Galbavá

Aprobácia: Psychológia - Slovenský jazyk
Kontakt: 038 531 86 33
        


Konzultačné hodiny:
Pondelok  7:30 - 15:30 hod., konzultácie pre rodičov : 14:00 - 15:30 hod.
Utorok       7:30 - 15:30 hod.
Streda        7:30 - 15:30 hod., konzultácie pre rodičov : 14:00 -15:30 hod.
Štvrtok       6:30 - 15:30 hod.
Piatok        6:30 -13:30 hod.

Štruktúra práce školského psychológa:

Podľa obsahu poskytovaných služieb vykonáva školský psychológ činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno - diagnostickú,orientačnú, modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú. Na plnenie týchto úlohv využíva konzultačno-poradenské, prieskumno - výskumné a psychologicko - osvetové činnosti. Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov. Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, možno hovoriť o problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania,narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu a optimalizácie, skvalitňovania a zefektívňovania výchovy, vyučovania a vzdelávania. Poskytuje konzultácie učiteľom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľovi, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

 

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno - pedagogický servis žiakom:

 • so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
 • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnychvýchovno - vzdelávacích programov /s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov/,
 •  žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo,zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom/,
 • žiakom s intelektovým nadaním.

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 1. Práca so žiakmi - individuálne špeciálno peda­gogické cvičenia zamerané na redukáciu vývinových porúch učenia , zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
 2. Spolupráca s rodičmi - individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
 3. Spolupráca s učiteľmi - systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov , kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno - vzdelávacích programov.
 4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami?

Školský  zákon (§2písm.j zákona č.245/2008 Z.z.) vymedzuje žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími  potrebami:  je to  žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, redukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí :

 1. žiak so zdravotným znevýhodnením :
  a) žiak so zdravotným postihnutím  - mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s NKS a autizmom, viacnásobným postihnutím, ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami       
  b) žiak chorí alebo zdravotne oslabený
  c) žiak s vývinovými poruchami  -  žiak s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiaks vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia, dysfúzia, dyspynxia)
  d) žiak s poruchou správania - emocionálne a sociálne
 2. žiak so sociálne znevýhodneného prostredia - žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné,ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových,emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.
 3. žiak s nadaním - žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

 

Čo znamená integrácia - začlenenie?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálne ho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno - vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie a klasifikácia integrovaných - individuálne začlenených žiakov je v súlade s Prílohou č. 2 Metodického pokynu č.22/2011, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. 

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

 • Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky,nerozumie prečítanému textu.
 • Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená,zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky,nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
 • Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané,neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.
 • Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii načíselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie(sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.
 • Dyspraxia - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé,nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.
 • ADHD - porucha aktivity a pozornosti /s hyperaktivitou, hypoaktivitou /ADD -  porucha pozornosti