Školský psychológ

Mgr. Lucia Galbavá

Aprobácia: Psychológia - Slovenský jazyk
Školská špeciálna pedagogička
Kontakt: 0918 112 009

Konzultačné hodiny:

Pondelok:   6:30 - 14:30
Utorok:        6:30 - 14:30
Streda:         6:30 - 14:30 
Štvrtok:        6:30 - 14:30
Piatok:          6:30 -14:30

Štruktúra práce školského psychológa

Podľa obsahu poskytovaných služieb vykonáva školský psychológ činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno-diagnostickú, orientačnú, modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú.

Na plnenie týchto úloh využíva konzultačno-poradenské, prieskumno-výskumné a psychologicko-osvetové činnosti. Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov. Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, možno hovoriť o problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu a optimalizácie, skvalitňovania a zefektívňovania výchovy, vyučovania a vzdelávania. Poskytuje konzultácie učiteľom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľovi, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

# so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
# začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov)
# žiakom zdravotne oslabeným (sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom)
# žiakom s intelektovým nadaním

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

1. Práca so žiakmi: individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
2. Spolupráca s rodičmi: individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
3. Spolupráca s učiteľmi: systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Školský  zákon (§2 písmeno j zákona č. 245/2008 Z.z.) vymedzuje žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími  potrebami:  je to  žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

1. žiak so zdravotným znevýhodnením:
a) žiak so zdravotným postihnutím: mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s NKS a autizmom, viacnásobným postihnutím, ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami       
b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený
c) žiak s vývinovými poruchami: žiak s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia, dysfúzia, dyspynxia)
d) žiak s poruchou správania: emocionálne a sociálne

2. žiak so sociálne znevýhodneného prostredia:
Žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné,ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových,emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

3. žiak s nadaním:
Žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

Čo znamená integrácia - začlenenie?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy.
Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie a klasifikácia integrovaných, individuálne začlenených žiakov je v súlade s Prílohou č. 2 Metodického pokynu č.22/2011, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

# Dyslexia: špecifická porucha čítania. Pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.
# Dysortografia: špecifická porucha pravopisu. Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
# Dysgrafia: špecifická porucha písania. Grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.
# Dyskalkúlia: špecifická porucha matematických schopností. Prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.
# Dyspraxia: špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov. Dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností, je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.
# ADHD: porucha aktivity a pozornosti (s hyperaktivitou, hypoaktivitou). ADD: porucha pozornosti

Mgr. Monika Rubalová

Kontakt: 0918 112 009
                                                          
Konzultačné hodiny : 
Každý pracovný deň od 7:30 do15:30
Poskytovanie odbornej činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie.

Niekoľko odporúčaní v čase pandémie : 
1.     Pohyb v prírode : fyzická aktivita v prírode je najlepšia pre vaše psychické aj fyzické zdravie
2.     Plánovanie nasledujúceho dňa – rozdeliť si čas pre rodinu, čas pre mňa, čas pre prácu : najlepšie plánovať len deň dopredu
3.     Obmedzenie času na sociálnych sieťach (Odporúčame rodičom pozrieť film : Sociálna dilema (The Social dilemma) – dostupný voľne na internete)
4.     Obmedzenie času venovaného informáciám o pandémií 
5.     Zameranie sa na pomoc druhým (niekedy aj len úsmev zmení niekomu deň k lepšiemu)
6.     Sociálny kontakt s rodinou, priateľmi (osobne alebo online): nie si na to sám
7.     Dopriať si malú každodennú radosť, relax : potešte svoju myseľ
8.     Dostatočný a kvalitný spánok  


KDE MA NÁJDEŠ ? Kabinet pri telocvični, dvere vpravo 

AKO MA KONTAKTOVAŤ ? Môžeš prísť osobne za mnou do kabinetu kedykoľvek od 7:30 do 15:30 alebo mi napísať lístok s tým, čo ťa trápi alebo o čom by si sa chcel/a porozprávať a vhoď ho do schránky dôvery alebo mi môžeš napísať mail na moju mailovú adresu :psychologicka.zsholleho@gmail.com (nezabudni sa však podpísať) Nemusíš sa za nič hanbiť, všetko, čo mi povieš zostáva medzi nami dvoma, pokiaľ sa ty nerozhodneš to niekomu inému povedať Žiadny problém nie je neriešiteľný, na to som tu, aby som ti s ním pomohla Ak už ťa trápi čokoľvek, dôležité je o tom hovoriť ! či už ťa trápi veľa učenia a nevieš ako to všetko stihnúť alebo nevieš ako sa ti dobre učí alebo máš ťažkosti stihnúť domáce úlohy pri tréningu alebo máš nezhody s kamarátmi, rodičmi, inými rodinnými príslušníkmi alebo učiteľom ,zaľúbil si sa do niekoho a robí ti to ťažkosti, posmieva sa ti niekto alebo ti robí zle, si smutný/á kvôli niečomu alebo iba chceš zistiť v čom si dobrý/á a následne si vybrať vhodnú strednú školu Toto je však len zopár príkladov toho, s čím môžeš za mnou prísť, môžeš za mnou totiž prísť s hocičím, o čom by si sa chcel/a porozprávať a ja ti poradím  

Dôležité telefónne čísla a internetové stránky : 
Okrem psychológov a vyučujúcich sa môžete v prípade problémov obrátiť aj na tieto inštitúcie : 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie poskytuje poradenstvo pre rodičov 
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9.00do 18.00)
Linka podpory pre rodičov od psychológa:  02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 do 14.30) , 
Email : koronavirus@vudpap.sk (neobmedzene)
Linka detskej istoty :116 111 (nonstop)
Linka detskej dôvery :055/234 72 72 , odkazy@linkadeti.sk
Internetová poradňa – Ipčko : www.ipčko.sk
Linka pomoci obetiam násilia (čiastočne spoplatnená) : 0850 111 321
Krízové stredisko pre deti – Centrum Slniečko, no.o. Nitra : 0905 949 316
Linka dôvery pre drogovo závislých : 02 622 468 36 

Pri problémoch v učení, pri voľbe povolania, v ťažkostiach v sociálnych vzťahoch a iné : 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP – Bernolákova1652, Topoľčany , 038/ 5323187
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva CŠPP – Pod kalváriou 941, Topoľčany,    038/5323312 

Školský podporný tím  


Naša škola disponuje v tomto školskom roku 2020/2021

„Školským podporným tímom“

v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019  o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím tvorí školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, školská sociálna pedagogička, pedagogickí asistenti, koordinátor sociálne – patologických javov a výchovná poradkyňa. Tento tím spolupracuje s externými členmi poradenského centra CPPPaP CŠPP a SCŠPP, tiež s triednymi učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.
 
Členovia školského podporného tímu poskytujú tieto nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte, alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

Členovia tímu:

Školský psychológ – Mgr. Monika Rubalová psychologicka.zsholleho@gmail.com, Mgr. Lucia Galbavá galbaval@gmail.com  

•konzultácie so zákonným zástupcom žiakov a pedagogickými zamestnancami školy
•individuálna a skupinová práca so žiakmi
•adaptácia žiakov na školské prostredie
•krízová intervencia
•vplyv žiaka na klímu v triede
•prevencia sociálne – patologických javov
 
Školský sociálny pedagóg – Mgr. Iveta Galbavá ivetgalbava@gmail.com
•sociálna výchova
•podpora prosociálneho etického správania
•prevencia sociálno-patologických javov
•reedukácia správania
•školská klíma
 
Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Ľubomíra Barková, lubomira.barkova@gmail.com
•odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania
•špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonným zástupcom žiaka a s pedagogickým zamestnancom školy
•príprava IVVP pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikácia v praxi
•reedukácia žiakov s problémami v učení (bez integrácie)
•prevencia sociálne – patologických javov

Pedagogickí asistenti:
Mgr. Ingrid Bujňačeková inkabujnacek@hotmail.com
Martina Danišová martina.danisova@zoznam.sk
Andrea Ševčíková petoajaja@gmail.com
Andrea Godálová Žatková amadea1@zoznam.sk
Libuša Ivanová lila.ivanova@azet.sk
Gabriela Sečanská gabrielato@centrum.sk
Mgr. Mária Halmová mariahalmova@azet.sk