Školský psychológ

Mgr. Lucia Galbavá

Aprobácia: Psychológia - Slovenský jazyk
Školská špeciálna pedagogička
Kontakt: 0918 112 009
Konzultačné hodiny:

Pondelok:   6:30 - 14:30
Utorok:        6:30 - 14:30
Streda:         6:30 - 14:30 
Štvrtok:        6:30 - 14:30
Piatok:          6:30 -14:30

Štruktúra práce školského psychológa

Podľa obsahu poskytovaných služieb vykonáva školský psychológ činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno-diagnostickú, orientačnú, modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú.

Na plnenie týchto úloh využíva konzultačno-poradenské, prieskumno-výskumné a psychologicko-osvetové činnosti. Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov. Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, možno hovoriť o problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu a optimalizácie, skvalitňovania a zefektívňovania výchovy, vyučovania a vzdelávania. Poskytuje konzultácie učiteľom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľovi, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

# so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
# začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov)
# žiakom zdravotne oslabeným (sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom)
# žiakom s intelektovým nadaním

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

1. Práca so žiakmi: individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
2. Spolupráca s rodičmi: individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
3. Spolupráca s učiteľmi: systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Školský  zákon (§2 písmeno j zákona č. 245/2008 Z.z.) vymedzuje žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími  potrebami:  je to  žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

1. žiak so zdravotným znevýhodnením:
a) žiak so zdravotným postihnutím: mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s NKS a autizmom, viacnásobným postihnutím, ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami       
b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený
c) žiak s vývinovými poruchami: žiak s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia, dysfúzia, dyspynxia)
d) žiak s poruchou správania: emocionálne a sociálne

2. žiak so sociálne znevýhodneného prostredia:
Žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné,ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových,emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

3. žiak s nadaním:
Žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

Čo znamená integrácia - začlenenie?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy.
Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie a klasifikácia integrovaných, individuálne začlenených žiakov je v súlade s Prílohou č. 2 Metodického pokynu č.22/2011, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

# Dyslexia: špecifická porucha čítania. Pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.
# Dysortografia: špecifická porucha pravopisu. Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
# Dysgrafia: špecifická porucha písania. Grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.
# Dyskalkúlia: špecifická porucha matematických schopností. Prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.
# Dyspraxia: špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov. Dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností, je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.
# ADHD: porucha aktivity a pozornosti (s hyperaktivitou, hypoaktivitou). ADD: porucha pozornosti

Niekoľko odporúčaní v čase pandémie : 
1.     Pohyb v prírode : fyzická aktivita v prírode je najlepšia pre vaše psychické aj fyzické zdravie
2.     Plánovanie nasledujúceho dňa – rozdeliť si čas pre rodinu, čas pre mňa, čas pre prácu : najlepšie plánovať len deň dopredu
3.     Obmedzenie času na sociálnych sieťach (Odporúčame rodičom pozrieť film : Sociálna dilema (The Social dilemma) – dostupný voľne na internete)
4.     Obmedzenie času venovaného informáciám o pandémií 
5.     Zameranie sa na pomoc druhým (niekedy aj len úsmev zmení niekomu deň k lepšiemu)
6.     Sociálny kontakt s rodinou, priateľmi (osobne alebo online): nie si na to sám
7.     Dopriať si malú každodennú radosť, relax : potešte svoju myseľ
8.     Dostatočný a kvalitný spánok    

Dôležité telefónne čísla a internetové stránky : 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie poskytuje poradenstvo pre rodičov 
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9.00do 18.00)
Linka podpory pre rodičov od psychológa:  02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 do 14.30) , 
Email : koronavirus@vudpap.sk (neobmedzene)
Linka detskej istoty :116 111 (nonstop)
Linka detskej dôvery :055/234 72 72 , odkazy@linkadeti.sk
Internetová poradňa – Ipčko : www.ipčko.sk
Linka pomoci obetiam násilia (čiastočne spoplatnená) : 0850 111 321
Krízové stredisko pre deti – Centrum Slniečko, no.o. Nitra : 0905 949 316
Linka dôvery pre drogovo závislých : 02 622 468 36 

Pri problémoch v učení, pri voľbe povolania, v ťažkostiach v sociálnych vzťahoch a iné : 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP – Bernolákova1652, Topoľčany , 038/ 5323187
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva CŠPP – Pod kalváriou 941, Topoľčany,    038/5323312 

Zoznam asistentov učiteľa

Gabriela Sečanská

Libuša Ivanová

Andrea Ševčíková

Školský špeciálny pedagóg