Školský psychológ

Mgr. Lucia Galbavá

Aprobácia: Psychológia - Slovenský jazyk
Kontakt: 038 531 86 33

Konzultačné hodiny:

Pondelok:   7:30 - 15:30 (pre rodičov: 14:00 - 15:30)
Utorok:        7:30 - 15:30
Streda:         7:30 - 15:30 (pre rodičov: 14:00 - 15:30)
Štvrtok:        6:30 - 15:30
Piatok:          6:30 -13:30

Štruktúra práce školského psychológa

Podľa obsahu poskytovaných služieb vykonáva školský psychológ činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno-diagnostickú, orientačnú, modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú.

Na plnenie týchto úloh využíva konzultačno-poradenské, prieskumno-výskumné a psychologicko-osvetové činnosti. Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov. Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, možno hovoriť o problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu a optimalizácie, skvalitňovania a zefektívňovania výchovy, vyučovania a vzdelávania. Poskytuje konzultácie učiteľom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľovi, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

# so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
# začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov)
# žiakom zdravotne oslabeným (sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom)
# žiakom s intelektovým nadaním

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

1. Práca so žiakmi: individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
2. Spolupráca s rodičmi: individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
3. Spolupráca s učiteľmi: systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Školský  zákon (§2 písmeno j zákona č. 245/2008 Z.z.) vymedzuje žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími  potrebami:  je to  žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

1. žiak so zdravotným znevýhodnením:
a) žiak so zdravotným postihnutím: mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s NKS a autizmom, viacnásobným postihnutím, ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami       
b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený
c) žiak s vývinovými poruchami: žiak s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia, dysfúzia, dyspynxia)
d) žiak s poruchou správania: emocionálne a sociálne

2. žiak so sociálne znevýhodneného prostredia:
Žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné,ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových,emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

3. žiak s nadaním:
Žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

Čo znamená integrácia - začlenenie?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy.
Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie a klasifikácia integrovaných, individuálne začlenených žiakov je v súlade s Prílohou č. 2 Metodického pokynu č.22/2011, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

# Dyslexia: špecifická porucha čítania. Pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.
# Dysortografia: špecifická porucha pravopisu. Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
# Dysgrafia: špecifická porucha písania. Grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.
# Dyskalkúlia: špecifická porucha matematických schopností. Prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.
# Dyspraxia: špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov. Dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností, je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.
# ADHD: porucha aktivity a pozornosti (s hyperaktivitou, hypoaktivitou). ADD: porucha pozornosti

Mgr. Simona Kutišová

školský psychológ
Kontakt: psycholog.holleho@gmail.com

Konzultačné hodiny pre žiakov a učiteľov:

Každý deň podľa dohody

Konzultačné hodiny pre rodičov:

Pondelok - piatok: 7:30 - 8:30 ~ 13:30 - 15:00 (alebo podľa dohody)

Práca školského psychológa

Každý z nás má občas pocit, že niektoré veci nefungujú tak, ako by sme chceli.  Niekedy sa cítime sami, máme pocit, že nám nikto nerozumie a nemáme sa komu zdôveriť vecami, ktoré nás trápia. A niekedy zasa prežívame obrovskú radosť, ideme vybuchnúť, a nemáme sa s kým o to podeliť. Alebo...

# ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi alebo doma s rodičmi a súrodencami...
# ak ti prekážajú pocity strachu, trémy pri odpovedaní alebo komunikácii s kamarátmi
# ak ti nejde učenie, nedokážeš sa sústrediť a trápia ťa zlé známky...
# ak sa necítiš dobre v triede alebo si nezapadol do kolektívu...
# ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam by mal tvoj život smerovať...
# ak ti niekto ubližuje...
# ak prežívaš ťažké obdobie a cítiš sa na všetko sám...
# ak ťa trápi situácia v rodine...
# ak ťa trápi problém niekoho iného...
# ak si stále smutný, v ničom nevidíš zmysel a chcel by si sa o tom rozprávať...
# ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi...
# ak sa vaši doma hádajú alebo rozvádzajú...
# ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel...
# ak sa chceš podeliť o radostnú správu a nemáš s kým...
# ak máš akúkoľvek inú tému, o ktorej by si sa chcel zhovárať a dozvedieť viac...

...tak neváhaj a príď do kabinetu na prízemí - pri telocvični. Vypočujem ťa, budem sa snažiť pochopiť ťa a spolu možno prídeme na vhodné riešenie ;-)

Spolupráca školského psychológa s učiteľmi

# pri riešení problémov žiakov v správaní a učení
# pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede
# pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania
# pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo a pod.)
# pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť
# pri potrebe realizácie prednášok, programov na témy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov a pod.

Schránka Dôvery

Ak ťa niečo trápi, ale zatiaľ nie si rozhodnutý/á prísť osobne, môžeš využiť Schránku Dôvery, ktorá visí vedľa dvier kabinetu.

1. Napíš svoju otázku, pripomienku, problém alebo dobrý nápad na papier a vhoď do schránky alebo napíš e-mail na psycholog.holleho@gmail.com.
2. Nechaj na seba kontakt (meno a trieda, ak je to téma, na ktorú chcete vedieť odpoveď viacerí; ak sa pýtaš individuálne, sám za seba, stačí e-mail, na ktorý ti  príde odpoveď).
3. Odkazy číta iba školská psychologička, ale ak by si chcel otázku smerovať na špeciálneho pedagóga, príp. inú osobu, bude posunutá na správne miesto. Alebo danú osobu slušne oslov priamo v liste ;-)
4. Schránka sa bude pravidelne kontrolovať a podnety budú riešené v čo najkratšej dobe.
5. Ak to bude téma, ktorá by zaujímala celý ročník, vymyslíme spoločnú hodinu, kde ju preberieme.
6. Odpovede pre jednotlivcov budú diskrétne a nikto iný sa ich nedozvie (ak to neprezradíš sám ;-) )

Teším/e sa na vaše listy ;-)

ETIKA PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

Pri poskytovaní psychologických služieb sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Školský psychológ

# dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa
# chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby
# zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap
# pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti
# informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií
# všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné
# je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje