Vedenie školy

PaedDr. Zuzana Kapustová

Riaditeľka školy

Môj profil:
Som absolventkou Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorú som ukončila v roku 2002 v odbore anglický jazyk a etika,v štúdiu som pokračovala a v  roku 2003 som na tej istej fakulte absolvovala  rigoróznu skúšku. Svoje prvé pracovné skúsenosti som nadobudla na Inštitúte vzdelávania v Partizánskom, kde som vyučovala anglický jazyk zamestnancov vtedajšej ZDA Partizánske. Pôsobila som  tam iba 4 mesiace z dôvodu, že som dostala ponuku vyučovať anglický jazyk v tunajšej základnej škole. Nerozmýšľala som ani na chvíľu, vzhľadom na to, že som bývalou žiačkou tejto školy, na ktorej pracovne pôsobím už 22 rokov. Začínala som ako učiteľka, neskôr aj ako výchovná poradkyňa a predseda Rady školy. Od roku 2008 som pôsobila ako zástupkyňa školy pre 2.stupeň a v júli 2013 som bola zvolená za riaditeľku školy.  

Mgr. Jana Schwarzová

Zástupkyňa riad. školy pre 1.- 4. roč      

Môj profil:
Štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, odbor Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ som ukončila v roku 1993. 13 rokov som pracovala v málotriednej škole v Tvrdomesticiach. Od roku 2009 pôsobím v ZŠ J. Hollého, od júla 2013 ako zástupkyňa riaditeľky školy pre 1.stupeň. Absolvovala som rozširujúce štúdium cudzích jazykov - ANJ pre 1. stupeň ZŠ.

Mgr. Nora Šmotláková

Zástupkyňa riad. školy pre 5.-9. roč 

Môj profil:
Univerzitné vzdelanie som ukončila na Vysokej škole pedagogickej – katedra techniky a informačných technológií v Nitre. V roku 2005 som začala učiť v ZŠ Hollého predmety technika, fyzika a bola som vedúcou PK TECH. Od roku 2008som pôsobila v rade školy najskôr ako podpredsedkyňa a následne ako predsedkyňa RŠ. V júli 2013 som bola zvolená za zástupkyňu riaditeľky školy pre II. stupeň. Prvú atestačnú skúšku som obhájila v novembri 2013 a druhú v novembri 2015.