Programy a projekty realizované školou

 • Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami
  (Projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EU)
 •  Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí
 • Aktivizujúce metódy vo výchove
 • Zvyšovanie kvality vzdelávanie v ZŠ s využitím elektronického testovania
 • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
 • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ
 • Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
 • Hravo ži zdravo
 • V novom školskom vzdelávacom programe s modernými didaktickými prostriedkami
  (Projekt spolufinancovaný zoštrukturálnych fondov EU)
 • Projekt zateplenia školy a výmeny vykurovacieho systému
  (Projekt spolufinancovaný zoštrukturálnych fondov EU a zriaďovateľom – MsÚ Topoľčany)
 • Škola podporujúca zdravie