Novinky

Aktuálne opatrenia pre školy od pondelka 26.10.2020

Aktuálne opatrenia pre školy od pondelka 26.10.2020

Na základe rozhodnutia Úradu vlády SR nastávajú nasledujúce zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese. 

1.stupeň: Vyučovanie na 1.stupni pokračuje riadnym vyučovacím procesom podľa rozvrhu hodín. Činnosť ŠKD prebieha v nezmenenom režime.
2.stupeň: Od pondelka 26.10.2020 do 27.11.2020 žiaci 2.stupňaprechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu hodín. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovanie, zostávajú nezmenené pre žiakov i rodičov. Komunikácia medzi žiakom, zákonným zástupcom a učiteľom bude prebiehať cez EDUPAGE, online vyučovanie cez aplikáciu ZOOM. Vyučujúci budú so žiakmi počas dištančného vzdelávania okrem iného využívať aj  inteligentný vzdelávací systém SMARTBOOKs, ktorý škola zakúpila. Pokiaľ by žiaci, alebo rodičia mali problém s inštaláciou ktorejkoľvek aplikácie k vyučovaciemu procesu, neváhajte nás kontaktovať v pondelok od 7,45 do 13,00 hod.  Aj napriek tomu, že sú žiaci  doma, vyučovanie je povinné. Vyučujúci aj triedni učitelia budú sledovať dochádzku na online vzdelávaní. 
Žiaci boli počas dnešného vyučovania o všetkom informovaní. V pondelok prebieha skúšobná komunikácia medzi žiakmi a vyučujúcimi cez ZOOM aplikáciu, od utorka sa žiaci začínajú učiť podľa upraveného rozvrhu.

Obedy: Všetci žiaci 2.stupňa stravujúci sa v ŠJ sú od pondelka odhlásení. 

Zmena  termínu jesenných prázdnin: 
Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30.10.2020 (piatok)a 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 ( piatok) a 9.11.2020 (pondelok)

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností neváhajte kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy. O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za porozumenie.  

Oznam
Oznam

Oznam

Vážení rodičia, 
zákonní zástupcovia žiaka,                                                                                                             
oznamujeme Vám, že naša škola prechádza do oranžovej zóny.
Zamestnanec školy má potvrdené ochorenie COVID-19. Na základe rozhodnutia RÚVZ bola nariadená karanténa osobám, ktoré boli v úzkom kontakte so zamestnancom. Ide o šiestich pedagógov. Vyučovanie pokračuje ďalej za dodržaní všetkých nariadení RÚVZ. Zamestnanec s potvrdeným ochorením zostal v karanténe ihneď, ako sa dozvedel, že bol v kontakte s pozitívnym človekom. Ostatné osoby v karanténe nemajú príznaky ochorenia. 
Ďakujeme za porozumenie. Želáme všetkým veľa zdravia a verím, že spoločne to zvládneme.
Všetko sa dá, keď sa chce...
Súčasná doba rôznych nariadení a odporúčaní, ovplyvnila aj vyučovací proces našej školy a hlavne predmetov: Telesná a športová výchova, Pohybová príprava a Športová pohybová príprava. 

Telocvikári a tréneri sa museli vysporiadať s vydanými odporúčaniami, nariadeniami a riešiť, ako ďalej športovať, trénovať a hýbať sa.... V septembri sa Telesná a športová výchova realizovala len vo vonkajšom areáli školského dvora a v parku, pokiaľ to počasie umožnilo. Žiaci sa venovali vstupnému testovaniu a tematickému celku- Atletika. Od októbra sa odporúča len teoretická Telesná a športová výchova. Pohyb na hodinách sme za priaznivého počasia nahradili prechádzkami na čerstvom vzduchu. Ak to počasie nedovolilo, na prvom stupni sme diskutovali o význame plávania a na druhom stupni sa venujeme prednáškam o zdravej výžive a projektu Viem, čo zjem. 


Čítať viac...
Jabĺčkový deň
Pani jeseň oznámila svoj príchod nielen krásne sfarbenou prírodou, ale aj bohatou úrodou. Z množstva jej darov sme si už tradične ako každý rok pripomenuli na vitamíny bohaté jablká. Žiaci 1. stupňa si priniesli jabĺčka a výrobky z neho. Ochutnávka sa stretla s veľkým úspechom. Deti si zasúťažili, zaspievali, zatancovali, tvorili a dozvedeli sa aký má toto sezónne ovocie prínos pre naše zdravie a vitalitu.
Čítať viac...
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ boli vydané nové pokyny a nariadenia platné od 12.10.2020, o ktorých Vás chceme informovať. V prílohe prikladáme aktuálny manuál opatrení aj rozhodnutie ministra školstva. 

Pokyny k novým opatreniam súčinnosťou od 12.10.2020

- Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 1.stupňa vo všetkých vnútorných priestoroch.
- Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 1.a 2.stupňa aj v exteriéri areálu školy od 15.10.2020. 
- Rušia sa všetky výlety, exkurzie, školské športové súťaže, školská aj mimoškolská krúžková činnosť, lyžiarsky výcvik.
- ŠKD budú pokračovať naďalej za prísnych opatrení zatiaľ v nezmenenom čase – avšak rodičia si dieťa môžu vyzdvihnúť aj skôr, vzhľadom na nové opatrenia, podľa ktorých majú žiaci povinnosť byť celý deň v rúškach. Zároveň žiadame rodičov, aby pri vyzdvihnutí detí z ŠKD nevstupovali do budovy, ale aby kontaktovali vychovávateľku danej triedy.  

Ostatné opatrenia naďalej platia, prosíme Vás o ich dodržiavanie a rešpektovanie.                            
Ďakujeme za pochopenie. 

Manuál pre základné školy a školské zariadenia 11.10.2020

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu


Príloha - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti


  
Čítať viac...
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka,
na základe rozhodnutia ministra školstva a ÚVZ Vám oznamujeme, že od zajtra t.j. 12.10.2020 je nosenie rúšok povinné už aj pre žiakov 1.stupňa vo všetkých vnútorných priestoroch, teda aj v triedach počas vyučovania. Prosím informujte svoje deti o danom rozhodnutí. O ostatných opatreniach Vás budeme priebežne informovať. Školský klub detí pokračuje za prísnych opatrení v nezmenenom režime.
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu. Prajem pekný zvyšok nedele.
PaedDr. Zuzana Kapustová
Čítať viac...

Pokyny k epidemiologickým opatreniam vydaným k 1.10.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

S platnosťou od 1.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové opatrenie a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizované usmernenie v súvislosti s epidemiologicko-hygienickými opatreniami COVID 19. Všetky dokumenty sú v prílohe tohto oznamu, preto Vás žiadam o oboznámenie sa s danými nariadeniami a ich rešpektovaním.

Naďalej platia pokyny, s ktorými ste boli už oboznámení, najmä:

Pokyny k noseniu rúšok pre žiakov 1. a 2.stupňa zostávajú nezmenené.
Vstup zákonným zástupcom aj cudzím osobám do budovy školy je zakázaný.
Podľa možnosti obmedziť návštevy počas dňa na nevyhnutné záležitosti, ktoré sa nedajú vybaviť telefonicky alebo mailom.
Vstup do budovy je povolený iba s prekrytím tváre a použitím dezinfekcie.
Pred vstupom do budovy je nevyhnutné vyplniť prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdáte pri vstupe do školy.
Žiadame Vás, aby ste deti neposielali do školy so zvýšenou teplotou, dýchacími problémami, nevoľnosťou alebo inými príznakmi. 
Ak dieťa vykazuje akékoľvek príznaky ochorenia, ktoré zákonný zástupca dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ustúpenia príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je nevyhnutné vyšetrenie dieťaťa u lekára, postupuje podľa jeho pokynov.  


Ďakujeme za porozumenie, rešpektovanie pokynov a spoluprácu! 

Prílohy:

Manuál

 
Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 
Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam
Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam

Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, zamestnanci školy.

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok.            Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.                                                                                        
Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.


Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie,ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl.  Jeho nosenie je odporúčané.
Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov avšetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebnéhona konzumáciu jedál a nápojov.

Podrobnejšie informácie získate tu:

Manuál pre základné školy a školské zariadenia (16.9.2020)

Príloha - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

Príloha 3 – FAQ ranný filter (16.9.2020)

Príloha - Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)
PIRANA SPORT KLUB
PIRANA SPORT KLUB

PIRANA SPORT KLUB

Informácie pre rodičov o novom systéme registrácie členov a členských poplatkov tu>>

Milí rodičia, zákonní zástupcovia,
v súvislosti s epidemiologickou situáciou súvisiacou s COVIDOM 19 Vás chceme informovať, že plenárne rodičovské združenie a ani triedne rodičovské združenia  sa zatiaľ  nebudú konať.O všetkých dôležitých náležitostiach a termínoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky školy, edupage a triednych učiteľov.  Vzhľadom k tomu, že je potrebné za každú triedu zvoliť triedneho dôverníka, Vás na základe žiadosti predsedníčky Rady rodičov prosíme o nahlásenie svojho záujmu u triednych učiteľov do 9.9.2020.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu. Vedenie školy.
Čítať viac...

Vážení rodičia,
v  prípade, ak poberáte hmotnú núdzu z Úradu práce, soc. vecí alebo máte príjem rodiny vo výške životného minima, nahláste sa čo najskôr / do 4.9.2020/ u pani Polačekovej v kancelárii vedľa riaditeľne . Tel. číslo : 038/532 87 47
Čítať viac...
<123...35>