Prehľad zmlúv 2013

September

name Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času - Obec Bošany
name Generali- poistná zmluva
name Zmluva o poskytnutí finančného daru - Nadácia Petit Academy
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krušovce
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky
name Zmluva o spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
name Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

Október

name Darovacia zmluva B-1505/2013/1 medzi darcom- Ústav informácií a prognóz školstva a mestom Topoľčany
name Dodatok k zmluve o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 16.7.2013 - Miroslav Hazda MZ-COLOR
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Norovce
name Zmluva o príležitostnom prenájme nebytového priestoru

November

name Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Hajná Nová Ves
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podhradie
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Prašice
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Solčianky
name Zmluva č. 1/NP / 473/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu

December

name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice
name Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
name Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
name Zmluva o združenej dodávke zemného plynu