Trieda 9.C

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 14

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Adamkovičová