Prevádzka ŠKD

Ráno                                     6:30 - 7:45 hod.

Po vyučovaní                    11:35 - 16:30 hod.

Práca vyplýva z Výchovného programu ŠKD a je zameraná na uspokojovanie záujmov detí.  Poskytuje im správne podnety na trávenie voľného času. Prebieha podľa režimu, ktorý sa v prípade mení podľa potrieb detí. Snažíme sa viesť deti k vzájomnej spolupráci, ohľaduplnosti a slušnému správaniu.

 Počas dňa prebiehajú činnosti:

 • Odpočinková  -                          oddych detí po práci v škole
 • Rekreačná  -                                činnosti prevádzané prevažne vonku
 • Tématická oblasť výchovy  - prírodovedno-enviromentálna                                                              
                                                           esteticko-výchovná                                                              
                                                           spoločensko-vedná                                                              
                                                           telovýchovná/zdravotná, dopravná/                                                              
                                                           pracovnotechnická
 • Príprava na vyučovanie -písanie úloh podľa požiadaviek rodičov, DH, čítanie, krížovky,                                                                                               hádanky...