Hodnotenie žiakov v 1. polroku šk. roka 2020/2021


Vážení rodičia, milí žiaci!
Keďže nastal termín vydávania výpisov vysvedčení za Vašu prácu v 1. polroku šk. roka 2020/2021 prinášame nasledujúce informácie:
Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 , zasadnutia  Pedagogickej rady konanej dňa 27. 1. 2021 bude hodnotenie I. polroka v školskom roku 2020/21 v našej škole realizované k 31.01.2021 nasledovne:
I.stupeň

– 1. ročníky – slovné hodnotenie
– 2. až 4. ročníky – hodnotenie klasifikáciou (známkou)
- predmety TSV, HUV, LOH,  NBV, ETV, POP budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval


II. stupeň

– 5. až  9. ročník                                                                                                          – predmety hlavnej vzdelávacej oblasti budú hodnotené klasifikáciou (známkami)            – predmety komplementárnej vzdelávacej oblasti budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval
Hlavné vzdelávacie oblasti
Predmety: SJL. ANJ, NEJ, MAT, DEJ, GEO, BIO, FYZ,CHEM
Pre žiakov, ktorým nebolo možné uzatvoriť klasifikáciu v prvom polroku školského roka 2020/2021 v riadnom termíne; týmto žiakom sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 4.1.2021 výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021. Žiaci, ktorým nebolo možné uzatvoriť klasifikáciu za 1. polrok, sú informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.
Kritériá na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v 1. polroku zostávajú nezmenené ako pri prvej vlne dištančného vzdelávania. Upozorňujeme však, že vo výnimočných prípadoch je možné u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí si zo subjektívnych príčin a po opakovanom upozornení nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku do predĺženého termínu (31. marca 2021) hodnotiť ich výsledky stupňom nedostatočný.


Výpis slovného hodnotenia/klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok
Od dňa 29.januára 2021 si zákonní zástupcovia žiakov môžu prostredníctvom konta v EDUPAGE pozrieť výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za I. polrok. V prípade, ak zákonný zástupca nemá technické možnosti, dostane žiak výpis polročného hodnotenia v papierovej forme pri nástupe na prezenčné vyučovanie.


Informácie o vzdelávaní v týždni od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021
Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR, v týždni od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie ako doposiaľ. Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je i naďalej otvorený v čase od 7:00 do 15:00 hod. za rovnakých podmienok.


Milí naši žiaci, vážení rodičia,
Hoci tento polrok bol pre všetkých náročný a odlišný od tých ostatných, chceme Vám touto cestou poďakovať za jeho zvládnutie, podporu a spoluprácu. Prežite tento deň spolu v rodinnom kruhu a my sa na Vás tešíme dúfam, že čoskoro opäť v škole.
                                                                                                                Vedenie školy