História vzniku plávania na našej škole siaha až do roku 1974, kedy boli zriadené prvé 2 plavecké triedy na škole. Odvtedy sa plávanie vyvíjalo a prechádzalo rôznymi zmenami.

V súčasnosti má Základná škola J. Hollého 696/3 v Topoľčanoch  uzatvorenú dohodu o zriadení športových  tried zameraných na plávanie podpísanú zriaďovateľom a športovým klubom PIRANA Sport Club.

 

Škola ponúka možnosť rozvoja talentovaných žiakov v oblasti  plávania. Škola využíva učebný plán  pre triedy so športovou  prípravou v 5. - 9. ročníku. Žiaci sa v  našej škole stretávajú s  plávaním  už v 1.ročníku prostredníctvom týždenného plaveckého kurzu. V 2.ročníku majú  žiaci možnosť  pokračovať v plávaní v rámci záujmového útvaru. V 3. a 4.ročníku plávajú všetci žiaci, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, 2 hodiny týždenne. V tejto etape plaveckej prípravy je hlavným cieľom oboznámiť deti s vodným prostredím, zvládnuť techniky plaveckých spôsobov a vytvoriť všestranný pohybový základ.  Na konci 4.ročníka sa konajú talentové prijímacie pohovory do plaveckej triedy. Na 2.stupni je  v každom  ročníku  zriadená  jedna, prípadne dve plavecké triedy. V školskom  roku 2023/24 máme 5 plavecký tried.

Škola má  kvalifikovaných  pedagógov plávania: Mgr. Vladimír Turček, Mgr. Kristína Lindtnerová, Mgr. Ivana Terlandová (3. stupeň), PaedDr. Tatiana Selecká (3. stupeň) a Mgr. Daniela Grossová (4. stupeň).

Plavecké talenty od  vzniku plávania vyplávali škole množstvo medailí. Žiaci dosahovali a dosahujú úspechy v plávaní a vodnom póle na krajských ale aj celoslovenských súťažiach.

Medzi najúspešnejších plavcov patrí úspešná reprezentantka SR Andrea Podmaníková, Gabriel Kupec, Jozef Beňo, Laura Ibošová, Jakub Kotian a mnohí iní...