Všetko sa dá, keď sa chce...

Súčasná doba rôznych nariadení a odporúčaní, ovplyvnila aj vyučovací proces našej školy a hlavne predmetov: Telesná a športová výchova, Pohybová príprava a Športová pohybová príprava. 

Telocvikári a tréneri sa museli vysporiadať s vydanými odporúčaniami, nariadeniami a riešiť, ako ďalej športovať, trénovať a hýbať sa.... V septembri sa Telesná a športová výchova realizovala len vo vonkajšom areáli školského dvora a v parku, pokiaľ to počasie umožnilo. Žiaci sa venovali vstupnému testovaniu a tematickému celku- Atletika. Od októbra sa odporúča len teoretická Telesná a športová výchova. Pohyb na hodinách sme za priaznivého počasia nahradili prechádzkami na čerstvom vzduchu. Ak to počasie nedovolilo, na prvom stupni sme diskutovali o význame plávania a na druhom stupni sa venujeme prednáškam o zdravej výžive a projektu Viem, čo zjem. Cieľom projektu je motivovať žiakov ZŠ k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Projekt reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatok živín či obezita.

Učitelia TSV a tréneri dúfajú, že i napriek teoretickej výučbe TSV žiaci nezabudnú na pohyb, ktorý je teraz veľmi dôležitý k správnemu fungovaniu imunitnému systému a budú športovať vo svojom voľnom čase po vyučovaní a pevne veríme, že sa čoskoro stretneme v našej telocvični a v plavárni. 
Kolektív učiteliek TSV